Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Sosnowcu

na rok szkolny 2019/2020

UWAGA! - Zakończono wprowadzanie wniosków do systemu w pierwszym etapie rekrutacji.


W Gminie Sosnowiec nabór do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony w 39 miejskich przedszkolach. Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 1 marca 2019 r. od godz. 12:00. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie do dnia 8 marca 2019 r.  do godz. 16:00 natomiast wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach (pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 17.00 w rekrutacji podstawowej oraz od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 7 czerwca 2019 r. do godz. 17.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli miejskich, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko, nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje zarezerwowanie miejsca dla dziecka w danym przedszkolu na kolejny rok szkolny.

 

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 

Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

Kryteria przyjęć do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2019/2020

Kryteria wynikające z ustawy:

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sosnowiec niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt;
2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt;

Kryteria określone przez organ prowadzący:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu: 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

10 pkt

1) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
2) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

2

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające naukę

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

3

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

10 pkt

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

5

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

TERMINARZ REKRUTACJI

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI

1

Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.

01.03.2019 r. godz. 12:00

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 01.03.2019 r. od godz. 12:00
do 08.03.2019 r. do godz. 16:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 01.03.2019 r.
do 08.03.2019 r. do godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

13.03.2019 r. godz. 14:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 13.03.2019 r. od godz.14:00
do 19.03.2019 r. do godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

25.03.2019 r. godz. 14:00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 25.03.2019 r.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI

1

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

03.06.2019 r. godz. 12:00

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 03.06.2019 r. od godz. 12:00
do 07.06.2019 r. do godz. 16:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 03.06.2019 r. od godz. 12:00
do 07.06.2019 r. do godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12.06.2019 r. godz. 14:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 12.06.2019 r. od godz. 14:00
do 18.06.2019 r. do godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

24.06.2019 r. godz. 14:00

7

Procedura odwoławcza.

Od 24.06.2019 r.

8

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

25.07.2019 r. godz. 15:00

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

- Uchwale Nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu.

Rekrutacja ID: 124; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 510;