Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Sosnowcu na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 10 stycznia 2023 r. dnia 10 marca 2023 r. o godz. 16.00 upłynął termin składania wniosków w systemie elektronicznej rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec.


Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostały opublikowane 24 marca 2023 r.

Termin rekrutacji uzupełniającej:
Od 01.06.2023 r. od godz. 12:00 do 09.06.2023 r. do godz. 16:00

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie wyłącznie do przedszkoli, w których po I etapie rekrutacji pozostaną wolne miejsca.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców

   01.03.2023 r.
(od godz. 12.00) –
 10.03.2022 r.
(do godz. 16.00)

01.06.2023 r.
(od godz. 12.00) – 09.06.2022 r.
(do godz. 16.00)

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

01.03.2023 r.
(od godz. 12.00) – 10.03.2023 r.
(do godz. 17.00)

01.06.2023 r.
(od godz. 12.00) – 09.06.2023 r.
(do godz. 17.00)

3.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

15.03.2023 r.
godz. 14.00

14.06.2023 r.
godz. 14.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

15.03.2023 r.
(od godz. 14.00) –
 22.03.2023 r.
(do godz. 17.00)

14.06.2023 r.
(od godz. 14.00) –
 21.06.2023 r.
(do godz. 17.00)

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

24.03.2023 r.
godz. 14.00

23.06.2023 r.
godz. 14.00

 

Kryteria przyjęć do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2023/2024

Kryteria wynikające z ustawy:

W przypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych przedszkoli zamieszkałych na obszarze Gminy Sosnowiec niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata –100 pkt;
2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt;

Kryteria określone przez organ prowadzący:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu: 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

10 pkt

1) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
2) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

2

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające naukę

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

3

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

10 pkt

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

5

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu

Rekrutacja ID: 138; Wersja: 23.161.1.13 Harmonogram ID: 713;